TROY Intelligent
越南境内中资/合资公司注册服务
首页 /

越南境内中资/合资公司注册服务

/ 揭秘越南有限责任公司与“责任有限公司”的区别!

揭秘越南有限责任公司与“责任有限公司”的区别!

2020-11-23

揭秘越南有限责任公司与“责任有限公司”的区别

您在网上或社交媒体上阅读相关文章,是否发现在同一篇文章中经常同时出现“越南XX有限责任公司”和“越南XX责任有限公司”呢?越南的有限责任公司与“责任有限公司”有什么区别呢?

下面我们来一探究竟吧!

越南现行有效的关于公司法律制度的法律是越南国会于2014年11月26日通过并于2015年7月1日正式生效《企业法》。

Điều4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

直译:越南《企业法》第4条第4项规定:“有限责任公司包括两成员以上有限责任公司和一成员有限责任公司”。

个人观点译法:有限责任公司包括两股东以上有限责任公司和一人有限责任公司。

揭秘越南有限责任公司与“责任有限公司”的区别!

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức,cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều48 của Luật này;

直译法:第47条 两成员以上有限责任公司

1、两成员以上有限责任公司是企业,其中:

a)成员可以是组织、自然人;成员数量不超过50人;

b)成员以出资额为限对企业的债务和其他义务承担责任,本法第48条第4款规定的情形除外。

个人观点译法:第47条 两股东以上有限责任公司

1、两股东以上有限责任公司是企业,其中:

a) 股东可以是组织、自然人;股东数量不超过50人;

b) 股东以出资额为限对企业的债务和其他义务承担责任,本法第48条第4款规定的情形除外。


Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

直译法:第73条 一成员有限责任公司

1、一成员有限责任公司是由一个组织或一个自然人作为所有者(以下称为公司所有者)的企业;公司所有者以公司注册资本为限对公司债务和其他义务承担责任”。

个人观点译法:一人有限责任公司是由一个组织或一个自然人作为所有者(以下称为公司所有者)的企业;公司所有者以公司注册资本为限对公司债务和其他义务承担责任”。

下面来看看中国法律对有限责任公司是如何定义的?

有限责任公司,是指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册,由五十个以下的股东出资设立,每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任,公司法人以其全部资产对公司债务承担全部责任的经济组织。

通过对比,我们可以发现无论是越南的法律还是中国的法律,对于有限责任公司的定义可以概括为股东以其出资额为限对公司的债务承担有限责任。 总结

越南《企业法》其实只规定了有限责任公司(Công ty trách nhiệm hữu hạn),包括两成员以上有限责任公司和一成员有限责任公司(或者译为两股东以上有限责任公司和一人有限责任公司),并没有所谓的“责任有限公司”,与中国相似,那么为什么会出现“责任有限公司”呢?原因在于翻译将词序弄错了,“Công ty trách nhiệm hữu hạn”的依次顺序翻译为公司(Công ty),责任(trách nhiệm),有限(hữu hạn),所以就翻译成了“责任有限公司”。

Troy以丰富的经验专业的技能为您提供越南公司注册越南工厂租赁越南工人招聘、财务外包、人事外包、商标注册等服务任何有关越南公司注册、工厂设立、越南投资等疑问,即可来电咨询我司!

联系电话:4000988557

 
Leave a message Leave a message
If you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!